Hotel KLIPER Władysławowo-Chłapowo

Regulamin Hotelu Kliper

ul. Żeromskiego 1, 84-120 Chłapowo
PHU MAREK PESTA z siedzibą w Brodnicy (87-300) przy ulicy Kościuszki 2

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w HOTEL KLIPER. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie dokonującej rezerwacji, zwanej w niniejszym Regulaminie Klientem lub Zameldowanym.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji.

 

Warunki rezerwacji

1. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonać: bezpośrednio pod numerem telefonu +48 600 600 146 , mailowo na adres recepcja@hotelkliper.eu, na stronie internetowej www.hotelkliper.eu osobiście w Recepcji HOTEL KLIPER oraz za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta obiektu.

2. Rezerwacje dokonane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zadatku w wysokości 20% całkowitej wartości rezerwacji w terminie trzech dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku z rezygnacji z rezerwacji zadatek przepada. Możliwa jest zmiana terminu rezerwacji.

3. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, telefoniczną lub sms w wyznaczonym terminie.

4. Akceptowane formy płatności: karta kredytowa, gotówka, przelew. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są również za pośrednictwem serwisu PayU.

 

Zameldowanie

1. Podstawą zameldowania w apartamencie jest okazanie przez Klienta dokumentu tożsamości oraz uregulowanie całej należności za pobyt.

2. Godziny otwarcia Recepcji: 7:00 – 23:00 7 dni w tygodniu.

3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się wynająć pokój w określonym terminie, za określoną cenę, a co za tym idzie uiścić opłatę za cały zadeklarowany okres najpóźniej w trakcie procedury meldunku.

4. HOTEL KLIPER zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który: nie posiada ważnego dowodu tożsamości, nie chce okazać dokumentu, odmawia podpisania karty meldunkowej, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu. W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zaliczki nie są zwracane.

5. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług po wcześniejszym uzgodnieniu z Recepcją obiektu, opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać uregulowana niezwłocznie.

6. Klienci przybywający poza godzinami pracy recepcji są zobowiązani powiadomić personel recepcji o orientacyjnej godzinie przyjazdu z wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailem.

7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, HOTEL KLIPER zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

 

Doba hotelowa

1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.

2. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Przekazanie kluczy do apartamentu nastąpi bezpośrednio w recepcji Hotelu KLIPER, ul Żeromskiego 1, 84-120 Chłapowo.

4. W oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Klienta po konsultacji z Recepcją obiektu.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić pod numerem tel. +48 600 600 146 do godziny 10:00 bądź w Recepcji HOTELU KLIPER lub telefonicznie. Zostanie ono uwzględnione w miarę dostępności pokoi.

6. Przedłużenie pobytu w pokoju po godzinie 11:00 będzie traktowane jako przedłużenie doby hotelowej, co skutkować będzie obciążeniem rachunku Gościa kwotą doby hotelowej bez możliwości pozostania w pokoju.

7. Skrócenie wcześniej zadeklarowanego i opłaconego pobytu nie skutkuje zwrotem równowartości niewykorzystanej doby.

 

Zasady użytkowania pokoi

1. Klient zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.

2. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej.

3. Gość hotelowy nie może przekazywać kluczy do pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Zmiana nazwiska rezerwacji lub gościa hotelowego przebywającego pokoju musi zostać uzgodniona z recepcją lub managerem obiektu.

4. W pokoju obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony karą finansową w wysokości 500 PLN.

5. Organizowanie imprez towarzyskich w pokoju jest surowo zabronione.

6. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.

7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 07:00–22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie, według cen pełnych obowiązujących w dniu zameldowania.

8. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz zasilaczy komputerowych.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pokoju Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 600 600 146 w godzinach pracy Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

10. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w soboty, niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

11. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od HOTELU KLIPER (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

12. HOTEL KLIPER zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju w sytuacji awarii lub usterki bądź niemożliwości przydzielenia wybranego pokoju z przyczyn niezależnych.

13. HOTEL KLIPER może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.

14. W hotelu nie mogą przebywać żadne zwierzęta.

 

Wymeldowanie

1. Przy każdorazowym wyjściu z pokoju Klienci zobowiązani są wyłączyć oświetlenie, zamknąć wszystkie okna oraz drzwi do pokoju.

2. HOTEL KLIPER nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w pokojach. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną one zutylizowane. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.

 

Odpowiedzialność

1. Przy każdorazowym wyjściu z pokoju Klienci zobowiązani są wyłączyć oświetlenie, zamknąć wszystkie okna oraz drzwi do pokoju.

2. HOTEL KLIPER nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w pokojach. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną one zutylizowane. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.

 

Dodatkowe opłaty

1. Opłata klimatyczna 2,70/osoba/doba nie jest wliczona w cenę i musi być uiszczona przy przyjeździe.

2. Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka (z pościelą) – 40 zł/doba.

3. Dodatkowe śniadania 35 zł/doba/osobę.

 

Postanowienia końcowe

1. Dokonując rezerwacji w HOTELU KLIPER Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i marketingowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.). Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (portale rezerwacyjne, str www) lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

3. Wersja obowiązującą regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim, przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.

4. Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112.

Życzymy udanego pobytu!
HOTEL KLIPER

 

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest HOTEL KLIPER PHU MAREK PESTA , ul. Żeromskiego 1, 84-120 Chłapowo z siedzibą ul. Kościuszki 2, 87-300 Brodnica NIP 874 100 13 91.

4. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl.

 

Dane osobowe

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

4. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: recepcja@hotelkliper.eu.

 

Zobowiązania administratora

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

Zobowiązania Hotres.pl

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

• szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
• zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
• regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji przez klientów indywidualnych (konsumentów)

1. HOTEL KLIPER PHU MAREK PESTA , ul. Żeromskiego 1, 84-120 Chłapowo z siedzibą ul. Kościuszki 2, 87-300 Brodnica NIP 8741001391 rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z HOTEL KLIPER stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.

2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez VICTUS Apartamenty, składającego Reklamację.

3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do HOTEL KLIPER, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez HOTEL KLIPER. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).

4. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: HOTEL KLIPER PHU MAREK PESTA , ul. Żeromskiego 1, 84-120 Chłapowo z bądź złożyć w recepcji HOTEL KLIPER. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: recepcja@hotelkliper.eu w temacie wiadomości należy wpisać „reklamacja”.

5. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.

6. HOTEL KLIPER po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.

7. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).

8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie: a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów, b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.

9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.

10. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację właściciela obiektu.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące anulowania rezerwacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (recepcja@hotelkliper.eu).